ขณะนี้ สามารถใช้งานระบบขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตามปกติ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ขอให้ผู้ที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่เป็น Version 1.2/ July 1, 2021
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://research.buu.ac.th/web2019/?page_id=2115