ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
ขอให้ผู้ที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ใช้แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่เป็น Version 2.1
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฉบับล่าสุด ได้ที่ https://bit.ly/3O7BbAc